นโยบายการใช้งาน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับความสะดวกและปลอดภัยขณะใช้บริการเว็บไซต์นี้ bid-pramool.com มีนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ bid-pramool.com มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของผู้ใช้ไว้เป็นข้อมูล อ้างอิง อาทิ การลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก หรือการร่วมประมูลสินค้า การเติมสิทธิ์ประมูล ผู้ใช้จำเป็นต้องกรอกชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน อีเมลล์ เบอร์โทร และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกแยะความแตกต่างของผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเก็บรักษาและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การให้ข้อมูลถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้เว็บไซต์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
-จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของ bid-pramool.com ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถใช้บริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ข้อมูลใดๆ ที่ได้จากการใช้บริการของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ จะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดย bid-pramool.com แต่เพียงผู้เดียว และไม่มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ
-นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ bid-pramool.com ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซด์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซด์นี้ bid-pramool.com จะไม่รับผิดใดๆ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก


นโยบายการใช้งาน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้เว็บไซต์จะได้รับความสะดวกและปลอดภัยขณะใช้บริการเว็บไซต์นี้ bid-pramool.com มีนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้อินเตอร์เน็ต
เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ bid-pramool.comมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของผู้ใช้ไว้เป็นข้อมูล อ้างอิง อาทิ การลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก หรือการร่วมประมูลสินค้า การเติมสิทธิ์ประมูล ผู้ใช้จำเป็นต้องกรอกชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกแยะความแตกต่างของผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเก็บรักษาและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การให้ข้อมูลถือเป็นความสมัครใจของผู้ใช้เว็บไซต์

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
-จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของ bid-pramool.com ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถใช้บริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-ข้อมูลใดๆ ที่ได้จากการใช้บริการของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ จะถูกเก็บรวบรวมและรักษาไว้โดย bid-pramool.com แต่เพียงผู้เดียว และไม่มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ
-นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ bid-pramool.com ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซด์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซด์นี้ bid-pramool.com จะไม่รับผิดใดๆ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก


การปฏิเสธความรับผิดชอบ
-ขณะใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงที่ว่า หากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหาย จากสาเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่ความผิดพลาดหรือบกพร่องของระบบภายในเว็บไซต์ bid-pramool.com ขอสงวนสิทธิปฏิเสธความรับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากสาเหตุดังกล่าว
-bid-pramool.com อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซด์
bid-pramool.com การใช้บริการเว็บไซด์ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้